North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

NEPP reder ut en djungel av begrepp för att beskriva miljömål

När mål inom klimatområdet ska beskrivas används ett flertal begrepp som exempelvis fossilfri, fossiloberoende, förnybar, klimatneutral och nettonollutsläpp. Men vad betyder egentligen de olika begreppen och vilken innebörd får de för de uppsatta klimatmålen? I ett PM sammanfattar och reder NEPP:s forskare ut olika begrepp som beskriver klimatmål, samt diskuterar hur begreppen används i den svenska energibranschen.

Ladda ner detta PM

Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen

Elanvändningen i Sverige har tack vare en kontinuerlig energieffektivisering, legat relativt konstant på 130–140 TWh per år i 25–30 år, men nu väntas ett trendbrott. I en rapport, genomförd på uppdrag av Energiföretagen Sverige, visar Nepp att elanvändningen i Sverige kan komma att öka kraftigt. För att Sverige ska bli fossilfritt 2045 förutspås användningen av el öka från dagens 130–140 TWh per år, till 190 TWh per år. Läs mer i rapporten "Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen".  

Ladda ner rapporten

Incitament för genomförande av bio-CCS i Sverige

Många energikunder efterfrågar el och värme utan klimatpåver- kande utsläpp och på både global, europeisk och svensk nivå står klimatfrågan högt på agendan. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det är fastställt som mål i det klimatpolitiska ramverk som fastställdes av svenska riksdagen 2016. För att åstadkomma nettonollutsläpp och sedan negativa utsläpp krävs tekniker som avlägsnar växthusgaser ur atmosfären. Avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) från exempelvis biobränsleeldade energianläggningar är en sådan teknik.

Ladda ned ett resultatblad

 

Publicerat

NYHETSBLAD

Social hållbarhet och energiaktörernas roll - en kort introduktion

Hållbar utveckling brukar beskrivas som bestående av tre delar vilka gemensamt bildar en sammanhållen process som siktar mot en långsiktig uthållig utveckling. Social hållbarhet är en av dessa delar och de två andra utgörs av ekologisk respektive ekonomisk hållbarhet ...

Ladda ned rapporten

Ladda ned resultatbladet

NYHETSBLAD

Kundnära aktörer ökar sitt engagemang i elsystemet

- Positiv syn bland de etablerade aktörerna i intervjuserie

Allt fler aktörer vill nu öka sitt engagemang i elsystemet. Det gäller såväl privata villaägare som skaffar solceller och batterier som professionella aktörer som investerar i vindkraft eller avancerade system ...

Ladda ner resultatbladet

NYHETSBLAD

Plast i avfallsbränslet

Plast är ett mycket användbart material och mängden plast som sätts på marknaden ökar. Samtidigt ökar medvetenheten om plastens miljöpåverkan, såsom plastavfall i haven och mikroplast som anrikas på fel ställen i naturen.

Ladda ner resultatbladet

 

 

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

DOKUMENTATION
wrappixel kit
NEPP:s Vårkonferens

Stockholm, 13 mars 2019

Till dokumentationen

 


 

ETAPP 1
wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project