North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

Boka in NEPPs halvtidskonferens 13 mars 2019!

"Vi tar energisystemet in i framtiden
– följ med oss på resan!"

Nu har vi kommit halvvägs i forskningsarbetet och arrangerar därför en halvtidskonferens i Stockholm den 13 mars 2019. Boka gärna in det datumet i din kalender.

Läs mer om konferensen på Energiforsks hemsida

 

 

Social hållbarhet och energiaktörernas roll

- en kort introduktion

Hållbar utveckling brukar beskrivas som bestående av tre delar vilka gemensamt bildar en sammanhållen process som siktar mot en långsiktig uthållig utveckling. Social hållbarhet är en av dessa delar och de två andra utgörs av ekologisk respektive ekonomisk hållbarhet. Ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling har många gånger blivit de aspekter som lyfts i diskussioner kring hållbarutveckling medan social hållbarhet beaktas men lyfts inte riktigt på samma vis. Social hållbarhet är svårare att definiera och här återfinns ingen entydig definition som har fått stor spridning. Hur det definieras kan exempelvis bero på politiska förutsättningar, makt och organisatoriska aspekter.

Läs mer

 

 

Visste du att ...?

EU på väg att klara alla tre 2020-målen

- utvecklingen under den senaste femårsperioden gynnsam för måluppfyllelsen

Läs mer

 

 

Miljörättsliga aspekter kring effektökning i Vattenkraftverk

Del 2 - Miljökvalitetsnormer för KMV vattenkraft samt lagändringar rörande vattenkraft

Denna rapport är en uppföljning av rapporten ”Miljörättsliga aspekter kring effektökning i Vattenkraftverk” publicerad i oktober 2017.

Ladda ned rapporten

 

 

Värmepumpars påverkan på effektbalansen - idag och i framtiden

I ett projekt finansierat av Effsys Expand och Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS) har effektbehovet av el för uppvärmning kvantifierats och relaterats till en framtid med ökande andel icke styrbar elproduktion. Huvudslutsatsen är att effektbehovet kommer att minska tack vare prestandaförbättringar och övergång från elvärme till värmepumpar.

Läs mer

 

Värmelager som variationshantering i både el- och fjärrvärmesektorn

Under 2017 utreddes införandet av en skatt på energiåtervinning från avfall. Uppdraget var att utforma en skatt för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, styra mot avfallshierarkin och regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer ...

Läs mer

 

 

Publicerat

NYHETSBLAD

Investerares avkastningskrav och nya aktörer i kraftsystemet

Avkastningskrav reflekterar den vinst en tillgång ska generera för att täcka affärsmässiga och finansiella risker. Avkastningskraven skiljer sig åt mellan olika verksamheter och företag och beror på en mängd faktorer ...

Ladda ner resultatbladet

NYHETSBLAD

Skatt på energiåtervinning från avfall

Under 2017 utreddes införandet av en skatt på energiåtervinning från avfall. Uppdraget var att utforma en skatt för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, styra mot avfallshierarkin ...

Ladda ner resultatbladet

 

NYHETSBLAD

Är åldern ett problem - 80 procent av all reglerbar kraftproduktion i Sverige är snart 35 år eller äldre

Sedan avregleringen av elmarknaden i mitten av 1990-talet har vi haft ett tillskott på ny reglerbar kraftproduktion på mindre än 100 MW per år. Samtidigt har vi under de senaste tio åren byggt nästan 600 MW ...

Ladda ner resultatbladet

 

 

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

DOKUMENTATION
wrappixel kit
Resultatredovisning

Stockholm, 8 mars 2018

Till dokumentationen

NEPP:s Vinterkonferens

Stockholm, 8 februari 2018

Till dokumentationen

 


 

ETAPP 1
wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project