North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

Elbilars roll i energisystemet

Antalet elfordon är idag en mycket liten del av den svenska fordonsflottan (mindre än 1%) men skulle behöva öka drastiskt till år 2030 i och med Sveriges klimatmål om en 70% minskning av CO2 utsläppen från transportsektorn. En elektrifiering av vägtransportsektorn kan ske genom elbilar som laddas hemma och på publika platser, får el direkt vid körning från elvägar eller genom att producera ett fordonsbränsle så som vätgas eller elektrobränslen med hjälp utav el.

I detta PM, som publiceras inom NEPP, diskuteras körmönster och laddprofiler i personbilsflottan, hur smart laddning kan bidra med flexibilitet för elnätet, möjligheter för elvägar samt indirekt elektrifiering via vätgas och syntetiska bränslen.

Läs mer

Resultat från examensarbete på Linköpings Universitet

Vätgasens roll i det regionala energisystemet

Alltmer intermittent elkraft byggs idag i Sverige för att öka andelen förnybar el i energisystemet. Detta leder till mer ojämn elproduktion, vilket skapar problem i form av mer volatila och oförutsägbara elpriser. Ett sätt att dämpa eff ekten av den ökande intermittenta kraften är att använda förnybar vätgasproduktion som lastutjämning. På detta sätt kan vätgasen potentiellt bli en viktig del i den fossilfria energimixen.

Läs mer

Ny rapport:

Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion - idag och i framtiden

På uppdrag av ett antal svenska energiföretag som äger och driver kraftvärmeverk har konsultföretaget Profu gjort en genomgång av de nyttor som fjärrvärmesystemens kraftvärmeverk bidrar med. Rapporten har alltså gjorts utanför NEPP-projektet, men bedöms vara av intresse för NEPP-intressenter. Studien fokuserar på de nyttor som kraftvärmeverkens elproduktion bidrar med. Enkelt uttryckt handlar det om de nyttor kraftvärmeverket åstadkommer och som inte en motsvarande hetvattenpanna eller annan fjärrvärmeproduktion ger. Nyttan som kraftvärmeverkens fjärrvärmeproduktion skapar tas alltså inte med. Orsaken till att denna studie valt att fokusera på just värdet av elproduktion från fjärrvärmenäten är att det i samband med flera företags behov av nyinvestering i fjärrvärmeproduktion har uppstått en osäkerhet om utbyggnaden ska göras i form av kraftvärmeverk eller hetvattenpanna. De ekonomiska incitamenten för kraftvärme har bedömts vara dåliga.

Läs mer

Nytt resultatblad:

Kraftförsörjning inom östra Mellansverige

För att framgångsrikt kunna lösa framtida samhällsutmaningar och omställning av energisystemet på lokal och regional nivå räcker det inte med ett ensidigt fokus på eldelen av energisystemet. Energisystemets alla delar – el-, värme- och bränslesystemen och användningen – behöver ses i ett integrerat och sektorsövergripande perspektiv samt även ur ett regionalt perspektiv.

Sweco har hjälpt sju län i Östra Mellansverige (ÖMS) att gemensamt ta fram en rapport som ger en sammanfattande bild av kraftförsörjningssituationen inom länen och kopplingen till den svenska kraftförsörjningen ur ett 2030 perspektiv. Studien syftar till att påvisa hur kraftförsörjning påverkar länens möjligheter att arbeta med det gemensamma regionala utvecklingsuppdraget samt huruvida de kraftförsörjningsutmaningar som finns inom de sju regionerna bör betraktas ur ett storregionalt perspektiv.

Läs mer

Minusutsläpp till 2045 – analys av Klimatpolitiska vägvalsutredningen

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därefter ska utsläppen vara negativa. Eftersom det finns utsläpp som är mycket svåra eller dyra att helt begränsa så krävs så kallade kompletterande åtgärder. En statlig utredning har nyligen lämnat sitt slutbetänkande. NEPP:s forskare har bidragit till utredningen genom konsultarbeten och deltagande i utredningens expertgrupp och sammanfattar i ett PM några av utredningens förslag samt ger några tankar kring betydelsen för energibranschen.

Läs mer


Hanteringen av Corona-pandemin
- en nulägesbild

Den pågående Coronapandemin har påverkat våra liv kraftigt. Även energiföretagen har påverkats på olika sätt. För att ge en ögonblicksbild av läget, genomfördes under mitten av april samtal med sju representanter för stora eller medelstora energibolag i de mellersta och södra delarna av Sverige, samt med branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Här redovisas en lägesbeskrivning.

Läs mer

Färdplan El – nu har den överlämnats till regeringen

Sverige ställer om till ett fossilfritt samhälle, med sikte på nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har många branscher och aktörer samlats kring färdplaner för hur de ska bli fossilfria. En stor del av lösningen är att elektrifiera mer, vilket innebär en ökad elanvändning motsvarande minst 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning och ett rejält ökat effektbehov.

För att möta denna efterfrågan med leveranssäker, fossilfri el som säkrar svenska företags konkurrenskraft, har Energiföretagen Sverige tagit fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” i samarbete med Fossilfritt Sverige. NEPP har tagit fram den underlagsrapport som färdplanen baseras på.

På ett seminarium den 16 januari presenterades färdplanen, med branschens åtaganden och uppmaningar till andra aktörer som behöver bidra.

Läs mer på Energiföretagen Sveriges hemsida

Nepp:s Vinterkonferens,
15 december 2020

Vårt energisystem i omvandling

Vi summerar NEPPs andra etapp och blickar framåt!

På konferensen ger vi bland annat en helhetsbild av energisystemets utveckling samt perspektiv på:

• Ett uthålligt energisystem
• Effekt- och kapacitetsutmaningen
• Det framtida energilandskapet

Boka gärna in datumet i din kalender redan nu!

Läs mer

Värdet av säsongslager i olika fjärrvärmesystem

I fjärrvärmesystem kan säsongslager skapa en driftnytta genom att lagret laddas med outnyttjade tillgångar av billig värme sommartid som vintertid ersätter dyr värmeproduktion. I detta projekt har denna driftnytta beräknats för sex typsystem. I studien diskuteras även andra värden som lagret kan bidra med, exempelvis att undvika investeringar i annan värmeproduktion och genom kompletterande driftstrategier som korttidslagring. Lokalisering av lagret med hänsyn till flaskhalsar i värmedistributionen tas också upp. Driftnyttan och andra värden översätts till ett nuvärde som kan sägas visa hur mycket ett säsongslager maximalt får kosta för att vara lönsamt.

Ladda ner rapporten från Energiforsks hemsida

Ladda ner en sammanfattning

 

 

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

DOKUMENTATION

 


 

ETAPP 1
wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

 

Mer att läsa

RAPPORTER

En studie av elanvändningens utveckling per län till år 2030

Ladda ner rapporten

Miljöbedömning av energi - några metodfrågor och begrepp

Ladda ner rapporten

Vilken är vägen framåt för EU:s system för handel med utsläppsrätter?

Ladda ner rapporten

RESULTATBLAD
Är kärnkraft ett hållbart energislag?

Ladda ner resultatbladet

Kraftvärmens roll på den framtida elmarknaden

Ladda ner resultatbladet

Varför utnyttjas inte all vattenkraft under ansträngda tidsperioder på elmarknaden?

Ladda ner resultatbladet

NEPP - North European Energy Perspectives Project