North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

Minusutsläpp till 2045 – analys av Klimatpolitiska vägvalsutredningen

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därefter ska utsläppen vara negativa. Eftersom det finns utsläpp som är mycket svåra eller dyra att helt begränsa så krävs så kallade kompletterande åtgärder. En statlig utredning har nyligen lämnat sitt slutbetänkande. NEPP:s forskare har bidragit till utredningen genom konsultarbeten och deltagande i utredningens expertgrupp och sammanfattar i ett PM några av utredningens förslag samt ger några tankar kring betydelsen för energibranschen.

Läs mer

Hanteringen av Corona-pandemin
- en nulägesbild

Den pågående Coronapandemin har påverkat våra liv kraftigt. Även energiföretagen har påverkats på olika sätt. För att ge en ögonblicksbild av läget, genomfördes under mitten av april samtal med sju representanter för stora eller medelstora energibolag i de mellersta och södra delarna av Sverige, samt med branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Här redovisas en lägesbeskrivning.

Läs mer

Ny rapport:

En studie av elanvändningens utveckling per län till år 2030

Hösten 2019 gav Energimyndigheten inom ramen för uppdraget sektorsstrategier för energieffektivisering Sweco i uppdrag att ta fram scenarier för hur den ökade elanvändningen på grund av elektrifiering skulle kunna fördelas mellan olika regioner i landet på tio års sikt. Arbetet är en fördjupande analys av det arbetet som NEPP gjorde i underlagsrapporten för färdplan el om elanvändningens utveckling. Resultaten kommer att presenteras på NEPPs styrgruppsmöte den 24 april, då vi bland annat fokuserar på just elanvändningens utveckling.

Ladda ner rapporten

Ny rapport:

Miljöbedömning av energi - några metodfrågor och begrepp

Miljöbedömningar av energibärare som el, bränslen och värme kräver beslut i många metodfrågor. För flera metodval saknas konsensus om vad som är den bästa metoden. I ett tidigare NEPP-PM1 diskuteras översiktligt olika kriterier för metodval vid miljöbedömning av energi. I detta PM fördjupar NEPP:s forskare denna diskussion och reder ut några andra begrepp kring miljöbedömning av energi. Utgångspunkten är att miljöbedömningar bör bidra till att människans negativa miljöpåverkan minskar totalt eller åtminstone per funktionell enhet. Det betyder att metodiken för miljöbedömningar bör vara lättanvänd, rättvisande, begriplig, inspirerande och svår att missbruka.

Ladda ner rapporten

Färdplan El – nu har den överlämnats till regeringen

Sverige ställer om till ett fossilfritt samhälle, med sikte på nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har många branscher och aktörer samlats kring färdplaner för hur de ska bli fossilfria. En stor del av lösningen är att elektrifiera mer, vilket innebär en ökad elanvändning motsvarande minst 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning och ett rejält ökat effektbehov.

För att möta denna efterfrågan med leveranssäker, fossilfri el som säkrar svenska företags konkurrenskraft, har Energiföretagen Sverige tagit fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” i samarbete med Fossilfritt Sverige. NEPP har tagit fram den underlagsrapport som färdplanen baseras på.

På ett seminarium den 16 januari presenterades färdplanen, med branschens åtaganden och uppmaningar till andra aktörer som behöver bidra.

Läs mer på Energiföretagen Sveriges hemsida

Nepp:s Vinterkonferens,
15 december 2020

Vårt energisystem i omvandling

Vi summerar NEPPs andra etapp och blickar framåt!

På konferensen ger vi bland annat en helhetsbild av energisystemets utveckling samt perspektiv på:

• Ett uthålligt energisystem
• Effekt- och kapacitetsutmaningen
• Det framtida energilandskapet

Boka gärna in datumet i din kalender redan nu!

Läs mer

Varför utnyttjas inte all vattenkraft under ansträngda tidsperioder på elmarknaden?

Det finns idag drygt 16 GW vattenkraft installerat i Sverige. Historiskt har dock den samlade produktionseffekten från våra vattenkraftverk inte överstigit 14 GW även under perioder då elpriset varit mycket högt. Under sådana perioder bör följaktligen incitamenten för att inte producera så mycket som möjligt vara (mycket) små. Skälen till att hela den installerade vattenkrafteffekten inte utnyttjas samtidigt är flera och har bland annat med frekvenshållning och underhållsarbeten att göra. En närmare analys av dessa orsaker indikerar att det finns en viss potential för att ”krama ur” ytterligare tillgänglig effekt ur den svenska vattenkraften.

Läs mer

Vilken är vägen framåt för EU:s system för handel med utsläppsrätter?

EU ETS har varit i drift sedan 2005 och är världens största system för handel med utsläppsrätter. Totalt täcker systemet utsläpp av växthusgaser från 31 länder inom stål-, cement-, el och fjärrvärme-, raffinaderi-, massa- och papperssektorerna samt inomeuropeiskt flyg (sedan 2012). De totala utsläppen som omfattas av utsläppshandeln utgjorde år 2018 cirka 1,7 Gt koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ungefär 45 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser. Genom att sätta ett tak för utsläppsrätterna skapar man en efterfrågan, vilket leder till ett pris på utsläppsrätterna. Prissättningen skapar incitament för utsläppsminskande åtgärder. Möjligheten till handel ger företagen två val - minska utsläppen själva eller köpa utsläppsrätter av andra deltagare.

Ladda ner rapporten

Värdet av säsongslager i olika fjärrvärmesystem

I fjärrvärmesystem kan säsongslager skapa en driftnytta genom att lagret laddas med outnyttjade tillgångar av billig värme sommartid som vintertid ersätter dyr värmeproduktion. I detta projekt har denna driftnytta beräknats för sex typsystem. I studien diskuteras även andra värden som lagret kan bidra med, exempelvis att undvika investeringar i annan värmeproduktion och genom kompletterande driftstrategier som korttidslagring. Lokalisering av lagret med hänsyn till flaskhalsar i värmedistributionen tas också upp. Driftnyttan och andra värden översätts till ett nuvärde som kan sägas visa hur mycket ett säsongslager maximalt får kosta för att vara lönsamt.

Ladda ner rapporten från Energiforsks hemsida

Ladda ner en sammanfattning

Kraftvärmens roll på den framtida elmarknaden

Eleffekten i svenska kraftvärmeverk inom fjärrvärmesektorn uppgår idag (2018) till omkring 3000 MW el medan elproduktionen från kraftvärmeverken har legat på ca 8-9 TWh de senaste åren. Trots att kraftvärme i grund och botten är ett resurs- och klimateffektivt sätt att producera el och fjärrvärme på så är kraftvärmen satt under press.

Läs mer

Är kärnkraft ett hållbart energislag?

”Absolut inte!” svarar en del, ”Självklart!” svarar andra. Knappast något annat energislag har en så polariserande effekt på människor som kärnkraft. Detta speglas också i den allmänna debatten, i media och bland politiker. Men vad säger forskarvärlden? Platsar kärnkraft i ett långsiktigt hållbart energisystem eller inte?

Läs mer

 

 

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

DOKUMENTATION

 


 

ETAPP 1
wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

 

Publicerat

AVHANDLING

Electrification of Road Transportation - Implications for the Electricity System

Maria Taljegård

The overall aim of this thesis is to investigate how electrification of the transport sector affects the electricity system with respect to the demands for energy and power on different geographical and temporal scales. In this work, a vehicle energy consumption model is developed to estimate the variations of the energy and power demands ...

Ladda ner denna avhandling från Chalmers hemssida

PM

NEPP reder ut en djungel av begrepp för att beskriva miljömål

- Positiv syn bland de etablerade aktörerna i intervjuserie

Allt fler aktörer vill nu öka sitt engagemang i elsystemet. Det gäller såväl privata villaägare som skaffar solceller och batterier som professionella aktörer som investerar i vindkraft eller avancerade system ...

Ladda ner detta PM

NYHETSBLAD

Incitament för genomförande av bio-CCS i Sverige

Många energikunder efterfrågar el och värme utan klimatpåverkande utsläpp och på både global, europeisk och svensk nivå står klimatfrågan högt på agendan. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp...

Ladda ner resultatbladet

NEPP - North European Energy Perspectives Project