North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

Webb-sändning av remiss-
seminarium för Färdplan El

Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige bjöd in till ett seminarium om Energiföretagens Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle den 30 augusti, inför framtagning av färdplanen. Syftet med seminariet var att informera om arbetet och framförallt att få inspel och synpunkter från fler berörda på den analysrapport som tagits fram som underlag för att gå vidare med att ta fram färdplanen. Nepp-forskare medverkade under seminariet.

Läs mer och se webbsändningen på Energiföretagens Sveriges hemsida

Gas för effektflexibilitet i kraftproduktion : en rapport till Energiforsk

Rapporten avser att undersöka och analysera gasens potential till att bidra med effektflexibilitet i kraftsystemet, det genom att beskriva gasturbiners (OCGT) nytta som flexibilitetsresurs i olika tidshorisonter och för olika typer av flexibilitetsbehov. Rapporten inkluderar även utvärdering av kapacitet i stamnätet för gas i två scenarion samt klimataspekter kopplade till gasanvändningen.

Ladda ner rapporten

NEPP reder ut en djungel av begrepp för att beskriva miljömål

När mål inom klimatområdet ska beskrivas används ett flertal begrepp som exempelvis fossilfri, fossiloberoende, förnybar, klimatneutral och nettonollutsläpp. Men vad betyder egentligen de olika begreppen och vilken innebörd får de för de uppsatta klimatmålen? I ett PM sammanfattar och reder NEPP:s forskare ut olika begrepp som beskriver klimatmål, samt diskuterar hur begreppen används i den svenska energibranschen.

Ladda ner detta PM

Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen

Efterfrågan på el kommer att öka kraftigt till år 2045, bland annat beroende på att många samhällssektorer vill ersätta sina fossila bränslen med fossilfri el för att nå målet om ett fossilfritt Sverige. Frågan är om det går att möta efterfrågan med bibehållen konkurrenskraft och leveranssäkerhet. En ny rapport som tagits fram av forskningsprojektet NEPP visar att det är möjligt, till något olika kostnader beroende på produktionsmix. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energiföretagen Sverige och kommer att utgöra ett underlag för det arbete med att ta fram en färdplan för fossilfri el som nu påbörjats av inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. 

Ladda ner rapporten

 

Publicerat

NYHETSBLAD

Social hållbarhet och energiaktörernas roll - en kort introduktion

Hållbar utveckling brukar beskrivas som bestående av tre delar vilka gemensamt bildar en sammanhållen process som siktar mot en långsiktig uthållig utveckling. Social hållbarhet är en av dessa delar och de två andra utgörs av ekologisk respektive ekonomisk hållbarhet ...

Ladda ned rapporten

Ladda ned resultatbladet

NYHETSBLAD

Kundnära aktörer ökar sitt engagemang i elsystemet

- Positiv syn bland de etablerade aktörerna i intervjuserie

Allt fler aktörer vill nu öka sitt engagemang i elsystemet. Det gäller såväl privata villaägare som skaffar solceller och batterier som professionella aktörer som investerar i vindkraft eller avancerade system ...

Ladda ner resultatbladet

NYHETSBLAD

Plast i avfallsbränslet

Plast är ett mycket användbart material och mängden plast som sätts på marknaden ökar. Samtidigt ökar medvetenheten om plastens miljöpåverkan, såsom plastavfall i haven och mikroplast som anrikas på fel ställen i naturen.

Ladda ner resultatbladet

 

 

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

DOKUMENTATION
wrappixel kit
NEPP:s Vårkonferens

Stockholm, 13 mars 2019

Till dokumentationen

 


 

ETAPP 1
wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project