North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

Värdet av säsongslager i olika fjärrvärmesystem

I fjärrvärmesystem kan säsongslager skapa en driftnytta genom att lagret laddas med outnyttjade tillgångar av billig värme sommartid som vintertid ersätter dyr värmeproduktion. I detta projekt har denna driftnytta beräknats för sex typsystem. I studien diskuteras även andra värden som lagret kan bidra med, exempelvis att undvika investeringar i annan värmeproduktion och genom kompletterande driftstrategier som korttidslagring. Lokalisering av lagret med hänsyn till flaskhalsar i värmedistributionen tas också upp. Driftnyttan och andra värden översätts till ett nuvärde som kan sägas visa hur mycket ett säsongslager maximalt får kosta för att vara lönsamt.

Ladda ner rapporten från Energiforsks hemsida

Ladda ner en sammanfattning

Kraftvärmens roll på den framtida elmarknaden

Eleffekten i svenska kraftvärmeverk inom fjärrvärmesektorn uppgår idag (2018) till omkring 3000 MW el medan elproduktionen från kraftvärmeverken har legat på ca 8-9 TWh de senaste åren. Trots att kraftvärme i grund och botten är ett resurs- och klimateffektivt sätt att producera el och fjärrvärme på så är kraftvärmen satt under press.

Läs mer

Är kärnkraft ett hållbart energislag?

”Absolut inte!” svarar en del, ”Självklart!” svarar andra. Knappast något annat energislag har en så polariserande effekt på människor som kärnkraft. Detta speglas också i den allmänna debatten, i media och bland politiker. Men vad säger forskarvärlden? Platsar kärnkraft i ett långsiktigt hållbart energisystem eller inte?

Läs mer

Webb-sändning av remiss-
seminarium för Färdplan El

Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige bjöd in till ett seminarium om Energiföretagens Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle den 30 augusti, inför framtagning av färdplanen. Syftet med seminariet var att informera om arbetet och framförallt att få inspel och synpunkter från fler berörda på den analysrapport som tagits fram som underlag för att gå vidare med att ta fram färdplanen. Nepp-forskare medverkade under seminariet.

Läs mer och se webbsändningen på Energiföretagens Sveriges hemsida

Gas för effektflexibilitet i kraftproduktion : en rapport till Energiforsk

Rapporten avser att undersöka och analysera gasens potential till att bidra med effektflexibilitet i kraftsystemet, det genom att beskriva gasturbiners (OCGT) nytta som flexibilitetsresurs i olika tidshorisonter och för olika typer av flexibilitetsbehov. Rapporten inkluderar även utvärdering av kapacitet i stamnätet för gas i två scenarion samt klimataspekter kopplade till gasanvändningen.

Ladda ner rapporten

Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen

Efterfrågan på el kommer att öka kraftigt till år 2045, bland annat beroende på att många samhällssektorer vill ersätta sina fossila bränslen med fossilfri el för att nå målet om ett fossilfritt Sverige. Frågan är om det går att möta efterfrågan med bibehållen konkurrenskraft och leveranssäkerhet. En ny rapport som tagits fram av forskningsprojektet NEPP visar att det är möjligt, till något olika kostnader beroende på produktionsmix. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energiföretagen Sverige och kommer att utgöra ett underlag för det arbete med att ta fram en färdplan för fossilfri el som nu påbörjats av inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. 

Ladda ner rapporten

 

 

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

DOKUMENTATION
wrappixel kit
NEPP:s Vårkonferens

Stockholm, 13 mars 2019

Till dokumentationen

 


 

ETAPP 1
wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

 

Publicerat

AVHANDLING

Electrification of Road Transportation - Implications for the Electricity System

Maria Taljegård

The overall aim of this thesis is to investigate how electrification of the transport sector affects the electricity system with respect to the demands for energy and power on different geographical and temporal scales. In this work, a vehicle energy consumption model is developed to estimate the variations of the energy and power demands ...

Ladda ner denna avhandling från Chalmers hemssida

PM

NEPP reder ut en djungel av begrepp för att beskriva miljömål

- Positiv syn bland de etablerade aktörerna i intervjuserie

Allt fler aktörer vill nu öka sitt engagemang i elsystemet. Det gäller såväl privata villaägare som skaffar solceller och batterier som professionella aktörer som investerar i vindkraft eller avancerade system ...

Ladda ner detta PM

NYHETSBLAD

Incitament för genomförande av bio-CCS i Sverige

Många energikunder efterfrågar el och värme utan klimatpåverkande utsläpp och på både global, europeisk och svensk nivå står klimatfrågan högt på agendan. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp...

Ladda ner resultatbladet

NEPP - North European Energy Perspectives Project