nepp

Hem / De åtta delprojekten / Delprojekt 1

 

Delprojekt 1

 

Den framtida klimat- och energipolitiken - analysgrund för en djupare förståelse av politikens konsekvenser för energisystemens utveckling

 

Delprojektet skall bidra till att skapa en bättre och djupare förståelse och analysgrund för hur klimat- och energipolitiken i EU, Norden och Sverige kan komma att utvecklas efter 2020, 2030 och till 2050. Denna skapas dels genom djupstudier av de analyser och beslutsunderlag som legat till grund för utformningen av politiken, dels genom historiska och nutida analyser av hur politiken omsatts i åtgärder och hur väl de politiska målen uppfyllts.

 

De inledande forskningsuppgifterna kommer att koncentreras kring:

• Vilket huvudfokus EU:s och medlemsstaternas politik kommer att ha – i praktiken - för att nå 2030-målen; växthusgasreduktion eller satsning på förnybart? Hur kommer detta huvudfokus att relateras till
  klimatavtalet i Paris?

• Ramöverenskommelsen för energi i Sverige (som har fokus på el) och hur den kan komma att omsättas i framtida beslut, styrmedel etc. Särskilt intresse kring effektfrågan.

• Värmemarknadspolitiken i Sverige, de nya utredningar och förslag som är på gång och dess konsekvenser för fjärrvärmen och övriga uppvärmningsslag.

• Energieffektiviseringspolitiken i EU (kontrollstation 2017) och i Sverige (statlig utredning).

• Resurseffektivitets- och hållbarhetspolitiken i EU och Sverige. Betydelsen av utveckling kring den cirkulära ekonomin, inte minst inom avfallsområdet. Hållbarhetskriterierna för de fasta biobränslena.

wrappixel kit

Mål

Målet med detta delprojekt är att skapa en bättre och djupare förståelse och analysgrund för hur klimat- och energipolitiken i EU, Norden och Sverige kan utvecklas efter 2020, 2030 och till 2050. Denna skapas dels genom djupstudier av de analyser och beslutsunderlag som legat till grund för utformningen av politiken, dels genom historiska och nutida analyser av hur politiken omsatts i åtgärder och hur väl de politiska målen uppfyllts. Utgående från denna analysgrund av klimat- och energipolitiken kommer projektets energisystemanalyser att formas och vidareutvecklas och därmed ges även möjlighet att visa på konsekvenserna av politiken i flera olika steg av känslighetsanalyser.

wrappixel kit

Forskningfokus, forskningsfrågor

Exempel på forskningsfrågor för delprojektet:

• Vilken färdriktning kommer EU:s politik att ta efter 2020/2030? Hur kommer den att påverkas av klimatavtalet i Paris? Vilka styrmedel kommer att få störst påverkan på systemens utveckling? Särskilt fokus på subventioner för förnybar energi. Interaktionen mellan olika styrmedel lyfts fram och ges en djupare belysning.

• Vilka möjligheter/risker finns med en politik som siktar mot en mycket stor andel förnybart? Hur påverkar det att förnybardirektivet inte längre kommer att bördefördelas (efter 2020)?

• Vilken roll kommer effektiviseringspolitiken/direktivet att ta? Vilka målnivåer kommer EU att besluta om på sikt, nu när EU-parlamentet anger en snabb höjning av befintlig målnivå?

• Hur kommer politiken i EU och MS att hantera kapacitets-/effektfrågan?

• Hur kommer ett ökat prosumentperspektiv inom energisystemen att få/ges genomslag i politiken?

wrappixel kit

Genomförande

Projektet ska följa och utvärdera resultaten av den politiska processen kring den framtida energi- och klimatpolitiken, såväl i EU som i Norden/Sverige. Här ingår bl.a:

• Särskilt fokus ska ligga på analyser av politiska mål och styrmedel efter 2020.

• Ställningstaganden av olika medlemsstater på kontinenten granskas och utvärderas. Hur kommer man att se på konflikten mellan nationellt och EU-perspektiv?

• Hur kan den svenska energi- och klimatpolitiken komma att utvecklas, inom de ramar som EU:s politik sätter? Analyser av vägval och dess effekter i olika perspektiv. Hur påverkar Energikommissionens överenskommelse den långsiktiga utvecklingen av energisystemet?

wrappixel kit

Förväntade resultat

Resultaten från detta delprojekt är av flera slag:

• Resultat som i sig kan ligga till grund för viktiga slutsatser om politiken och dess (nuvarande och framtida) utformning.

• Resultat som visar hur politiken kan omsättas i styrmedel.

• Resultat som utgör underlag till, och indata för de energisystemanalyser som genomförs i flera andra delprojekt i NEPP, med syftet att analysera utmaningar och möjligheter som en följd av politiken.

wrapkit

DELPROJEKT 1

 

 

Den framtida klimat- och energipolitiken - analysgrund för en djupare förståelse av politikens konsekvenser för energisystemens utveckling
wrapkit

DELPROJEKT 2

 

 

Analyser av energisystemens utveckling i Norden och Sverige – med fokus på robusthet och stresstålighet på kort och lång sikt

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 3

 

 

Konsekvenser för Sverige/Norden av olika utvecklingsvägar för de europeiska energisystemen

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 4

 

 

Hur får vi nödvändiga investeringar i energisystemen till stånd?

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 5

 

 

Den stora effektfrågan - fokus på el, men även visst fjärrvärmefokus

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 6

 

 

Energianvändningens utveckling, drivkrafter och påverkansfaktorer. Särskilt fokus på energieffektiviseringens och prosumenternas roll

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 7

 

 

Vem har ansvaret för det framtida energisystemet?

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 8

 

 

Den framtida klimat- och energipolitiken - analysgrund för en djupare förståelse av politikens konsekvenser för energisystemens utveckling

Läs mer

wrapkit

HELHETER

 

 

Skapa helhetsbilder utifrån synteser och slutsatser från delprojekt 1-8, samt från parallella forskningsprojekt och forskningsprogram
NEPP - North European Energy Perspectives Project