nepp

Hem / De åtta delprojekten / Delprojekt 3

 

Delprojekt 3

 

Konsekvenser för Sverige/Norden av olika utvecklingsvägar för de europeiska energisystemen

 

Detta delprojekt skall skapa en ökad förståelse för konsekvenser och möjligheter med olika utvecklingsvägar för Europas energisystem, med fokus på hur dessa påverkar energisystemen i Norden och Sverige. Baserat på modellkörningar i samverkan med Pathwaysprogrammet skall vi ta fram nyckeltal – ”Key Performace Indicators” (KPI) – som på ett tydligt sätt kan karaktärisera olika utvecklingsvägar fram till år 2030 och 2050.

Delprojektet avser också att knyta kontakter med flera internationella forskningscentra som verkar inom detta specifika forskningsområde, bl.a. ECN i Holland och Imperial Collage i England, samt även med EU-JRC som är direkt länkat till EU-kommissionen.

 

De inledande forskningsuppgifterna kommer att koncentreras kring:

• En första uppsättning nyckeltal definieras och diskuteras med NEPP:s styrgrupp. Utgångspunkten är de fyra
  scenarier som vi använt tidigare inom Pathways och NEPP, vilka bl.a. baseras på EUs energifärdplan.

• Välja ut ett begränsat antal nyckeltal för en fördjupad analys.

• Tillämpa nyckeltalen för att göra en konsekvensanalys över de svenska/nordiska modellresultaten i NEPP
  med avseende på främst systemtekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

 

wrappixel kit

Mål

Målet med detta delprojekt är att få en ökad förståelse för konsekvenser och möjligheter med olika utvecklingsvägar för Europas energisystem, inklusive hur detta påverkar energisystemen i Norden och Sverige. Baserat på modellkörningar i samverkan med Pathwaysprogrammet är fokus på att ta fram nyckeltal – ”Key Performace Indicators” (KPI) - som på ett tydligt sätt kan karaktärisera olika utvecklingsvägar fram till år 2050 så som erhålls från energisystemmodeller. Även om modellkörningarna i första hand avser elsystemet så kommer konsekvenser för såväl bränsle som värmemarknaderna belysas. Nyckeltalen är tänkta att täcka in miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av de olika utvecklingsvägarna. Tanken är att möjliggöra en gedigen efteranalys av modellkörningarna, så att konsekvenser av de olika utvecklingsvägarna (scenarier) kan tydliggöras på ett enkelt och transparent sätt. Detta saknas till stor del idag.

Projektet avser också att knyta flera kontakter med flera internationella forskningscentra och speciellt utnyttja de kontakter som knöts i arbetet med den Horizon 2020-ansökan som skrevs våren 2015 (där bl.a. ECN i Holland och Imperial Collage i England deltog). Ett samarbete med EU-JRC kommer också att eftersträvas, vilket ger en tydlig koppling till EU-kommissionen, eftersom JRC är direkt länkat till Kommissionen.

wrappixel kit

Forskningfokus, forskningsfrågor

Genom Chalmers databaser och modellpaketet bestående av de två modellerna ELIN och EPOD samt ett antal modeller fokuserade på fjärrvärmeproduktion och på användarsidan så har vi efter mer än tio års utveckling nu ett kraftfullt verktyg för att i detalj studera konsekvenser av olika utvecklingsvägar för Europas elsystem med kopplingar till värmemarknaden, bränslemarknaderna och användarsidan. Resultaten från modelleringen kan användas på olika sätt som underlag för beslutsfattande i energibranschen och inom energipolitiken.

Delprojektet har som mål att ta fram en nyckeltalsbaserade efteranalys och i arbetet ingår:

• Att identifiera ett antal nyckeltal (KPI) som kan kvantifiera och tydliggöra miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av de utvecklingsvägar – dvs resultat – som erhålls från modelleringen. De nyckeltal som tas fram kommer dels vara sådana som direkt kan kopplas till modellresultaten men även sådana som har mer av en indirekt koppling.

• Att baserat på en bruttolista över nyckeltal välja ut ett begränsat antal för en fördjupad analys.

• Att tillämpa nyckeltalen för att göra en konsekvensanalys över modellresultaten i NEPP med avseende på miljö, ekonomi och sociala konsekvenser. Förväntade nyckeltal som kommer prioriteras är sådana som kan kvantifiera klimatpåverkan, försörjningssäkerhet, finansiella resurser för investeringar och arbetstillfällen.

Exempel på forskningsfrågor som kan besvaras från detta delprojekt:

• Vilka nyckeltal kan på ett tydligt sätt beskriva de viktigaste samhälleliga konsekvenserna av olika scenarier för energisystemet som uppfyller EU:s mål efter 2020/2030?

• Vad innebär utvecklingsvägarna för Europas och Sveriges försörjningssäkerhet?

• Vilka finansiella resurser krävs för de investeringar som måste till för att följa de utvecklingsvägar som uppfyller EU:s och Sveriges klimatpolitik, givet olika uppsättningar styrmedel.

wrappixel kit

Genomförande

Projektet ska följa och utvärdera resultaten av den politiska processen kring den framtida energi- och klimatpolitiken, såväl i EU som i Norden/Sverige. Här ingår bl.a:

• Definition av scenarier. Utgångspunkten är de fyra scenarier som vi använt tidigare inom Pathways och NEPP, vilka baseras på EUs energifärdplan. En översyn görs av om det finns anledning att ändra i scenarierna, inte minst när det gäller styrmedel.

• En första uppsättning nyckeltal definieras och diskuteras med NEPP:s styrgrupp. Därefter förfinad nyckeltalsanalys

• Analyser görs med fokus på försörjningsteknik för de utvalda länderna (Sverige samt t.ex. Tyskland och Polen)

• Motsvarande analys görs för hela EU – här görs även koppling till arbetet med EUs inre marknad

• Analys av bränsle- och värmemarknaderna; biomassa, kol, gas samt fjärrvärme för de olika scenarierna med tillhörande nyckeltalsanalys)

• Kompletterande analys görs där även ett ”disruptive” scenario med betydande högre andel distribuerad el analyseras med avseende på SoS och finansiella resurser.

wrappixel kit

Förväntade resultat

Utvecklingen av ett verktyg baserat på KPI ger en mycket god möjlighet att på ett strukturerat sätt presentera och beskriva effekterna av omställningen av energisystemen. Avsikten är att detta nyckeltalsbaserade verktyg ska ge både beslutsfattare och allmänhet viktig kunskap om hur samhället påverkas av omställningen av energisystemen och effekterna av olika vägval.

Tabellen nedan listar ett antal tänkta nyckeltal som skulle kunna ses som en bruttolista utifrån vilket fokus kommer att läggas på ett antal som prioriteras högst. Efter inledande studie kan det även tillkomma nyckeltal. Målsättningen är här att kunna ha ett nära samarbete med några av de partners som ingick i det NEPP-konsortium som utformade en omfattande ansökan till EU Horizon 2020 (Imperial Collage och Technical University Aachen).

TABELL: Tentative key-performance indicators (KPI) to be applied to the energy systems model results within the project with the aim to illustrate the implications of the results in a transparent way and to be used in the subsequent analysis on model interpretation and policy implications.

 

 

De åtta delprojekten

wrapkit

 

 

Den framtida klimat- och energipolitiken - analysgrund för en djupare förståelse av politikens konsekvenser för energisystemens utveckling

Läs mer

wrapkit

 

 

Analyser av energi- systemens utveckling i Norden och Sverige – med fokus på robusthet och stresstålighet på kort och lång sikt

Läs mer

wrapkit

 

 

Konsekvenser för Sverige/Norden av olika utvecklingsvägar för de europeiska energisystemen

wrapkit

 

 

Hur får vi nödvändiga investeringar i energisystemen till stånd?

Läs mer

wrapkit

 

 

Den stora effektfrågan – fokus på el, men även visst fjärrvärmefokus

Läs mer

wrapkit

 

 

Energianvändningens utveckling, drivkrafter och påverkansfaktorer. Särskilt fokus på energieffektiviseringens och prosumenternas roll

Läs mer

wrapkit

 

 

Vem har ansvaret för det framtida energisystemet?

Läs mer

wrapkit

 

 

Miljö- och resurseffektivitet – med fokus på dess påverkan på energisystemens utveckling genom de olika synsätt och olika värderingsmetoder som tillämpas

NEPP - North European Energy Perspectives Project
=========================================================== -->