nepp

Hem / De åtta delprojekten / Delprojekt 6

 

Delprojekt 6

 

Energianvändningens utveckling, drivkrafter och påverkansfaktorer. Särskilt fokus på energieffektiviseringens och prosumenternas roll

 

I detta delprojekt skall vi skapa en bättre och djupare förståelse av energianvändningens utveckling och de drivkrafter och omvärldsfaktorer som påverkar den. För elen och fjärrvärmen (och värmen i allmänhet) är såväl energi- som effektbehovet i fokus. Energieffektiviseringens roll för energianvändningens utveckling kommer särskilt att lyftas fram och analyseras. Vi kommer även ha ett särskilt fokus på prosumenternas roll för den framtida energianvändningen.

 

De inledande forskningsuppgifterna kommer att koncentreras kring:

• Att planera för att få fram ett empiriskt och statistiskt underlag om energi- och effektbehovet för el och värme på konsumentnivå, lokalnivå och regionnivå. Idag finns inte detta samlat på något systematiskt sätt.

• Att inleda arbete med att identifiera de faktorer och drivkrafter som påverkar energianvändningens utveckling i olika sektorer, med fokus på de drivkrafter som kan påverka den framtida utvecklingen. Två drivkrafter skall analyseras mer utförligt: ekonomi och effektivisering.

• Vilken roll kan efterfrågeflexibilitet spela och vilka nya funktioner får den? Energieffektiviseringens roll?

• Att utvärdera de olika analysmetoder, som hämtas från flera olika vetenskapliga discipliner, som sedan kan/ skall användas för att ta fram scenarier för den framtida utvecklingen av energianvändningen; scenarier som skall utgöra underlag för systemanalyserna i delprojekt 2 och 3, men även för analyserna i delprojekt 5 och 8.

I NEPP gjordes ett omfattande arbete om elanvändningen och de drivkrafter och omvärldsfaktorer som påverkar den. Arbetet tydliggjorde både vilka drivkrafter och andra faktorer som påverkat elanvändningen historiskt, och i vilken utsträckning vi haft trendskiften och ”decoupling”. Det gav också ett bättre underlag till utformningen av scenarier för den framtida utvecklingen.

Arbetet hade fokus på elenergianvändningen och dess utveckling, men visade även på några preliminära – men ändå mycket viktiga – resultat för eleffektbehovet och de skillnader som finns mellan olika användarsektorer och branscher. Dessa resultat underströk också behovet av att forska vidare om eleffektbehovet och dess framtida utveckling.

 

 

 

wrappixel kit

Mål

Målet med detta delprojekt är att skapa en bättre och djupare förståelse av energianvändningens utveckling och de drivkrafter och omvärldsfaktorer som påverkar den, med fokus på el, fjärrvärme och gas. För el kommer effektbehovets utveckling att särskilt lyftas fram, för fjärrvärmen (och värmen i allmänhet) är såväl energi- som effektbehovet i fokus.

Energieffektiviseringens roll för energianvändningens utveckling kommer särskilt att lyftas fram och analyseras. Vi kommer även ha ett särskilt fokus på prosumenternas roll för den framtida energianvändningen.

Det är också ett syfte med delprojektet att skapa en bättre analysgrund för de energisystemscenarier som projektet analyserar. På samma sätt som elenergianvändningen analyserats den första etappen av NEPP, med en uppsättning av flera olika metoder och modeller, kommer ett flertal att utnyttjas även i detta delprojekt. De tidigare resultaten och erfarenheterna från NEPP ligger till grund för de fortsatta analyserna. Utgående från delprojektets resultat kommer vi att kunna visa på olika scenarier för utvecklingen av energianvändning, givet utvecklingen av påverkansfaktorerna. Det ger samtidigt möjligheter att vidareutveckla energisystemanalyserna i nya NEPP, och därmed ges även möjlighet att testa energianvändnings- scenarierna i olika steg av känslighetsanalyser.

wrappixel kit

Forskningfokus, forskningsfrågor

I NEPP identifierades ett tiotal drivkrafter och omvärldsfaktorer som alla påverkar elenergi- användningens utveckling. En handfull av dessa har större påverkan än de övriga, nämligen befolkningsutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen, strukturförändringar, teknikgenombrott och energieffektiviseringar.

En inledande forskningsfråga för detta delprojekt är att identifiera de drivkrafter och påverkansfaktorer som påverkar övrig energianvändning (förutom el) och kvantifiera dess påverkan historiskt (förslagsvis sedan 1970). Eftersom forskningsfokus i nya NEPP är på de ledningsburna energiformerna så bör även denna forskningsfråga ha det, men det kan vara svårt att gör den avgränsningen i sektorer som transporter och industri, varför ett bredare fokus som omfattar all energianvändning kan vara nödvändigt i detta delprojekt.

För flera sektorer och energislag är säkerligen inte alla de framtida drivkrafterna desamma som de historiska. Det är därför särskilt viktigt att också kunna identifiera de nya drivkrafter som kommer att påverka energianvändningens framtida utveckling. Det kan exempelvis gälla framtida teknikutveckling och strukturomvandling, men även den framtida energieffektiviseringen.

Utifrån denna analys blir sedan den andra forskningsfrågan att forma scenarier för den framtida utvecklingen, utifrån prognoser och antaganden för utvecklingen av de identifierade påverkansfaktorerna. För att få konsistens med NEPP:s scenarier för elanvändningens utveckling, utnyttjas i möjligaste mån samma scenariobas som för el.

Parallellt med analyserna av de båda ovan angivna forskningsfrågorna om energianvändningen, ska även effektbehovet, dess påverkansfaktorer och dess framtida utveckling hanteras i delprojektet. Här är fokus enbart på el och fjärrvärme.

wrappixel kit

Genomförande

Utgångspunkten för arbetet är de analyser av drivkrafterna bakom elanvändningsutvecklingen som gjorts inom NEPP-projektet. På motsvarande sätt görs nu analyser av den historiska utvecklingen för annan energianvändning. Utifrån de identifierade drivkrafternas påverkan kan därefter framtidsscenarier beräknas. Arbetet sker genom omfattande databehandling i modeller.

Genom analyser med mycket hög tidsmässig upplösning identifieras också el- och fjärrvärmeeffektbehovet för olika energianvändningsområden. Även dessa analyser är modellbaserade. Genomförandets huvuddelar kan sammanfattas i följande punkter:

• Analys av omvärldsfaktorer och drivkrafter som påverkar i olika sektorer

• Analys av olika scenarier för såväl energi- som effektbehovet

• Två drivkrafter analyseras mer utförligt: ekonomi och effektivisering. Samverkan med kompetens och modellörer på ekonomiområdet.

wrappixel kit

Förväntade resultat

Resultaten från detta delprojekt är av flera slag:

Målet är att ta fram kvantitativa svar på de forskningsfrågor som redovisas ovan.

 

 

De åtta delprojekten

wrapkit

 

 

Den framtida klimat- och energipolitiken - analysgrund för en djupare förståelse av politikens konsekvenser för energisystemens utveckling

Läs mer

wrapkit

 

 

Analyser av energisystemens utveckling i Norden och Sverige – med fokus på robusthet och stresstålighet på kort och lång sikt

Läs mer

wrapkit

 

 

Konsekvenser för Sverige/Norden av olika utvecklingsvägar för de europeiska energisystemen

Läs mer

wrapkit

 

 

Hur får vi nödvändiga investeringar i energisystemen till stånd?

Läs mer

wrapkit

 

 

Den stora effektfrågan – fokus på el, men även visst fjärrvärmefokus

Läs mer

wrapkit

 

 

Energianvändningens utveckling, drivkrafter och påverkansfaktorer. Särskilt fokus på energieffektiviseringens och prosumenternas roll

wrapkit

 

 

Vem har ansvaret för det framtida energisystemet?

Läs mer

wrapkit

 

 

Miljö- och resurseffektivitet – med fokus på dess påverkan på energisystemens utveckling genom de olika synsätt och olika värderingsmetoder som tillämpas

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project